เมนูหลัก
หน้าหลัก
ความเป็นมา
ข่าวสาร
ข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเด่น
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวคณาจารย์
ข่าวนักศึกษา
ข่าวเจ้าหน้าที่
ข่าวอบรม/สัมมนา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวศิษย์เก่า
ข่าวผู้ปกครอง
ข่าวโครงงาน
ข่าว RSS
ค้นหา
  Google Search
  e-News Search
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 
 ความเป็นมา            เว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ใช้งานสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้รับทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปรวมทั้งมีความเข้าใจและยอมรับกิจกรรม การดำเนินงานของภาควิชาร่วมกัน

ชื่อหน่วยงาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ตั้ง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ SC. 06 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4336-2188-90 ต่อ 101-103 โทรสาร. 0-4334-2910

ปรัชญา

วิทยา จริยา ปัญญา

ปณิธาน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเป็นปรัชญาของภาคฯ คือ วิทยา จริยา ปัญญา เพื่อให้มีความสอดคล้องและมีทิศทางการพัฒนาการศึกษาและการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งพัฒนาไปสู่หน่วยงานการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ที่จะผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งความรู้และบริการวิชาการ แก่สังคมในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศชาติและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อันจะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากล 

พันธกิจ

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ สติปัญญา จริยธรรมการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมทางวิชาการกับประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอื่น 

 

 


สมาชิกเข้าระบบ
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
|

สมาชิกออนไลน์
 
  สมาชิกลงทะเบียน : 20
  สมาชิกรอตรวจสอบ : 17
  สมาชิกใหม่ : opko
  เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 44093
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4336-2188-90 ต่อ 101-103 โทรสาร. 0-4334-2910
http://news.ictkku.com