คำถามที่พบบ่อย

ถาม : จ่ายค่าจ้างอย่างไร
ตอบ : จ่ายค่าจ้างเป็นมัดจำครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก่อน โดยมีการทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ในส่วนค่าจ้างที่เหลือจ่ายหลังจากส่งงานเรียบร้อยแล้ว

ถาม : เว็บไซต์แล้วเสร็จกี่วัน
ตอบ : โดยทั่วไปเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หรือตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลจากลูกค้าด้วย

ถาม : จุดเด่นของเว็บคืออะไร
ตอบ : จุดเด่น คือ ติดหน้าแรกกูเกิลได้รวดเร็ว และเว็บประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว